BASES DEL CONCURS D’OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PATRONAT FIRA LES GARRIGUES (formulari d’inscripció al punt 9)

1.- OBJECTIU DEL CONCURS

El Patronat Fira de les Garrigues, convoca aquest concurs entre els productors d’oli d’oliva verge extra, que participen com a expositors en la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, d’aquest any als efectes de servir com a promoció entre els consumidors, i com a instrument de millorar el coneixement i la qualitat d’aquests olis, així com d’incentivar als productors en la continuada millora del producte.

2.- PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs, tots aquells expositors que constin inscrits en aquesta edició de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues.

3.- OLIS ADMESOS A CONCURS

 1. S’admetran a concurs olis d’oliva de la categoria verge extra.
 2. Els olis presentats al concurs procediran necessàriament d’un lot homogeni a granel de la campanya d’aquest any d’almenys 5000 kg, que s’hauran obtingut d’olives recollides a la zona d’on en són productors.
 3. L’oli presentat a concurs procedirà d’un lot amb identificació d’origen i pràctiques d’elaboració; es a dir, estarà identificant en varietats, finques o zona de procedència, data de collita i molturació de les olives i condicions de processament.
 4. Les empreses amb olis finalistes es comprometen a envasar i posar a la venda l’oli durant la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra.

4.- INSCRIPCIÓ

El preu de la inscripció serà de 10,00€. Aquest cost és per sufragar les despeses de recollida, els envasos que s’utilitzen.

Cada concursant haurà de complimentar la corresponent fitxa d’inscripció, inclosa en l’annex adjunt, amb la totalitat de les dades que es sol·liciten i trametre-la  al Patronat de la Fira (esmentant l’adreça, telèfon i fax).

El termini d’inscripció finalitzarà un mes  abans de realitzar el certamen.

5.- RECOLLIDA DE MOSTRES

a)El Patronat de la Fira enviarà el personal per a la recollida de les mostres a les instal·lacions de l’entitat inscrita al concurs i pel precintat del dipòsit d’oli presentat a concurs, aixecant l’acta corresponent. Aquest any comptarà amb la col·laboració de membres del Departament de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida per a la recollida de les mostres.

b)Per cada oli presentat al concurs es prendran del dipòsit tres mostres de 500 mil·lilitres, que seran etiquetades, segellades i lacrades. Els olis s’identificaran amb una etiqueta en la que constarà el nom del concurs, el codi aleatori assignat i la data de presa de mostra. La correspondència entre la identificació dels olis i el codi assignat quedarà reflectida a l’acta de presa de mostres.

c)Una mostra de 500 mil·lilitres serà per a l’avaluació sensorial. Una segona mostra de 500 mil·lilitres es reservarà com a mostra de seguretat. El participant a concurs serà el dipositari de la tercera mostra de 500 mil·lilitres.

d) La presa de mostres està prevista pels dos dies posteriors a la finalització del termini d’inscripció. Desprès de la presa de mostres es precintarà el cup de l’oli fins a la resolució de la primera fase del concurs, prevista una setmana abans del certamen.

6.- JURAT I CATEGORIES

Els olis d’oliva verge de qualitat extra presentats a concurs es dividiran en 3 categories segons les característiques:

*A.1………Amargs

*A.2………Dolços

*B…………Fruitats madurs

El jurat que valorarà les mostres serà el Panell de Tast d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya. Els membres del panell de tast que tinguin relació directa amb les empreses que presenten olis a concurs, com ara treballadors o assessors de les empreses o socis de les cooperatives, no podran participar en el jurat d’aquets premis.

El concurs s’organitza en dues fases. La primera la desenvolupa el Panell de tast a la seva seu i consistirà en tastar tots els olis inscrits per a seleccionar els olis finalistes de cadascuna de les categories. El resultat de la primera fase es  comunicarà a tots el productors.

Els olis finalistes posats a la venda durant la Fira portaran una etiqueta amb menció de la seva condició de finalista. El patronat de la Fira acordarà amb la empresa el número d’etiquetes que es necessiten en funció del volum unitari dels envasos i es farà entrega de les mateixes en el moment de l’envasat de l’oli, que podrà estar supervisat.

Per a la segona fase del concurs. L’organització prendrà les mostres dels envasos etiquetats com a finalistes dels estands de la fira, el primer dia de la mateixa i les entregarà al Panell de Tast a Reus. Aquest n’escollirà la guanyadora per a cada categoria d’entre les mostres finalistes, atenent a les seves característiques i equilibri organolèptic. S’utilitzarà en aquesta fase final el full de valoració sensorial descrit en el Reglament de UE 2568/91 i posteriors modificacions.

Una vegada avaluades les mostres la Comissió d’entrega de guardons n’expendrà una acta on s’expressarà el resultat del concurs, atorgant-se el premi a la mostra guanyadora en cadascuna de les categories:

 • Oli verge extra: Fruitat Verd Amarg.
 • Oli verge extra: Fruitat Verd Dolç.
 • Oli verge extra: Fruitat Madur.

El Jurat podrà declarar deserts alguns dels premis esmentats.

El Jurat podrà decidir atorgar un accèssit per a cada un dels tres grups.

El Patronat de la Fira podrà comprovar en qualsevol moment, que els olis etiquetats com a finalistes i/o guanyadors posats a la venda corresponen a olis del lot presentat al concurs.

7.- MENCIONS I PREMIS

Les empreses productores dels olis guanyadors del concurs rebran un diploma acreditatiu del premi. A més, rebran el mateix dia de la seva proclamació uns distintius per penjar-los als envasos d’oli com a reconeixement de l’atorgament del guardó.

8.- ENTREGA DE PREMIS

La proclamació dels premis es farà el primer dia de fira, a la nit,  al finalitzar l’acte del Panell de Tast. L’entrega de premis es farà el segon dia del certamen,  durant l’acte d’atorgament dels premis a la millor iniciativa empresarial, industrial, i turística de les Garrigues i altres premis als diferents concursos de la Fira.

El Patronat Fira de les Garrigues, es reserva el dret de modificar o alterar les bases d’aquest concurs si les circumstàncies del mateix determinessin la necessitat de fer-ho.

9.-FITXA D’INSCRIPCIÓ 

Millor Oli Panell de Tast

Formulari d'inscripció al Premi del Millor Oli d'Oliva Verge Extra de la 55a Edició de la Fira de l'Oli i les Garrigues
 • Fitxa d'inscripció al Premi del millor oli d'oliva verge extra de la 55a Edició de la Fira de l'Oli i les Garrigues

  Emplena el següent formulari per inscriure la teva cooperativa o almàssera en aquest premi.
 • Data límit de la inscripció: 11 de desembre de 2017 a les 14h

  En compliment d’allò que disposa l’Art 5 de la LLei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades per vostè facilitats seran incloses en un fitxer titularitat de l'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, fitxer FIRES , la finalitat del qual és atendre la sol·licitud formulada d’inscripció a fira Oli Bar. Així mateix, el/ la volem informar que les seves dades no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, dirigida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES - LOPD. Carrer del Carme, 21 o bé mitjançant un mail patronat@firaoli.cat indicant LOPD en l’assumpte.